{{ is_error_msg }}

Specjalista
{{cat_data.category_name}}
Usługa
{{ service_details.bookingpress_service_name }}

Czas trwania: {{ service_details.bookingpress_service_duration_val }} {{ service_details.bookingpress_service_duration_label }}

Cena: {{ service_details.bookingpress_service_price }}

{{ is_error_msg }}

Data i godzina
Godziny przyjęć
There is no time slots available
Godziny przedpołudniowe
{{ time_details.formatted_start_end_time }}
Godziny popołudniowe
{{ time_details.formatted_start_end_time }}
Godziny popołudniowe
{{ time_details.formatted_start_end_time }}
Godziny wieczorne
{{ time_details.formatted_start_end_time }}
Data i godzina
Godziny przyjęć
There is no time slots available
Godziny przedpołudniowe
{{ time_details.formatted_start_end_time }}
{{ time_details.formatted_start_end_time }}
Godziny popołudniowe
{{ time_details.formatted_start_end_time }}
{{ time_details.formatted_start_end_time }}
Godziny popołudniowe
{{ time_details.formatted_start_end_time }}
{{ time_details.formatted_start_end_time }}
Godziny wieczorne
{{ time_details.formatted_start_end_time }}
{{ time_details.formatted_start_end_time }}

{{ is_error_msg }}

Twoje dane

{{ is_error_msg }}

Podsumowanie

Podsumowanie rezerwacji wizyty

Klient
{{appointment_step_form_data.customer_name }}
{{ appointment_step_form_data.customer_firstname }} {{ appointment_step_form_data.customer_lastname }}
{{ appointment_step_form_data.customer_email }}
Usługa
{{ appointment_step_form_data.selected_service_name}}
Data i godzina
{{ appointment_step_form_data.selected_date | bookingpress_format_date }}, {{ appointment_step_form_data.selected_start_time | bookingpress_format_time }} - {{ appointment_step_form_data.selected_end_time | bookingpress_format_time }}
Appointment Details
{{ appointment_step_form_data.selected_service_name}}
{{ appointment_step_form_data.selected_date | bookingpress_format_date }}, {{ appointment_step_form_data.selected_start_time | bookingpress_format_time }} - {{ appointment_step_form_data.selected_end_time | bookingpress_format_time }}
{{ appointment_step_form_data.selected_service_price }}
Ups! Nie ma dostępnej metody płatności.
Select Payment Method

Pay Locally

PayPal

Nie dodano żadnych kategorii ani usług!

Oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, sir. 1) (dalej: „RODO”) zostałem zapoznana/y z następującymi informacjami dot. przetwarzania danych osobowych w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie:

 1. Administratorem danych osobowych jest Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin.
 2. Inspektorem Danych Osobowych jest Pan Leszek Gońka, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej e­mail: iod@wsei.lublin.pl lub telefonicznie: 81 749-32-33. Z Inspektorem Danych Osobowych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji na usługę.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa.
 5. Dane osobowe będą przechowywane w Uczelni przez okres 6 miesięcy od ostatniego skorzystania z wybranej usługi.
 6. Przetwarzanie danych osobowych może być dokonywane przez Administratora, w zależności od kategorii i celu przetwarzania danych osobowych, m.in. na podstawie:
  1. zgody na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą (zgodnie z art. 6 ust. 1. lit. a) RODO);
  2. przekazania przez użytkownika danych niezbędnych dla celu wykonania umów – np. w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych w celu świadczenia usług (zgodnie z art. 6 ust. 1. lit. b) RODO);
  3. obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w tym w szczególności obowiązków dla celów podatkowych i rachunkowych (zgodnie z art. 6 ust. 1. lit. c) RODO);
  4. uzasadnionego interesu administratora – np. w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych w celu wykrywania nadużyć i naruszeń interesów Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1. lit. f) RODO).
 7. Administrator przetwarza dane osobowe do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, tj. w przypadku:
  1. udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań podjętych przez użytkownika ograniczających udzieloną zgodę;
  2. niezbędności danych do wykonania usługi, przez czas jej wykonywania i do momentu upływu przedawnienia roszczenia z tej usługi.
  3. gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez użytkownika sprzeciwu;
  4. realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze np. w celach podatkowych i rachunkowych w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami.
 8. Zgodnie z RODO użytkownikowi przysługują następujące prawa:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do usunięcia danych użytkownika („prawo do bycia zapomnianym”);
  3. prawo do sprostowania danych użytkownika;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  5. prawo sprzeciwu – wobec przetwarzania, wobec marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, wobec przetwarzania Twoich danych w uzasadnionym interesie Administratora’
  6. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Celem realizacji uprawnień oraz uzyskania wszelkich niezbędnych danych użytkownik może skontaktować się z administratorem danych osobowych w sposób wskazany w ust. 2.2. powyżej.
 10. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże jest jednocześnie wymogiem ustawowym niezbędnym do wykonania usługi.
 11. Dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w formie profilowania.
 12. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
 13. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu usług psychologicznych w Akademickim Centrum Psychoprofilaktyki i Terapii i akceptuję wszystkie zawarte w nim warunki.