Warsztaty dla nauczycieli i specjalistów oraz szkolenia rady pedagogicznej

Czas trwania

2 godziny dydaktyczne

Cena

600 zł

Istnieje możliwość wydłużenia czasu warsztatów oraz rozszerzenia tematyki – prosimy o indywidualny kontakt.

Tematy warsztatów

Świat współczesnego ucznia – co się w nim dzieje i jak go zrozumieć?

Świat w ciągu ostatnich lat zmienia się w bardzo szybkim tempie i nauczycielom coraz trudniej jest zrozumieć współczesną młodzież. Celem warsztatu jest przybliżenie sylwetki dzisiejszego ucznia oraz jego wartości, zainteresowań, pasji, sposobów spędzania wolnego czasu, słownika oraz używanych przez niego mediów społecznościowych. Rozwinięcie wiedzy w tym zakresie pozwoli lepiej zrozumieć uczniów oraz zwiększyć efektywność pracy z nimi.

 

Praca z uczniem wysoko wrażliwym

W zależności od badań stwierdza się, że osoby wysoko wrażliwe stanowią od 15 do 30% społeczeństwa. Warsztat ma na celu zwiększenie wiedzy o funkcjonowaniu dziecka wysoko wrażliwego w środowisku szkolnym i domowym, a także zaprezentowania narzędzia do pomiaru wrażliwości oraz materiałów wspierających pracę nauczycieli, psychologów i pedagogów. Uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób wspierać wysoko wrażliwe dzieci i jak tworzyć warunki dla ich prawidłowego rozwoju.

 

Współpraca z „trudnym” rodzicem

Celem warsztatu jest rozwijanie umiejętności komunikacyjnych nauczycieli w pracy z rodzicami – w szczególności tymi, których potocznie nazywa się „trudnymi” lub „roszczeniowymi”. Uczestnicy w trakcie zajęć zdobędą umiejętność formułowania skutecznych i prostych komunikatów, poznają sposoby asertywnych zachowań wobec rodziców oraz istotę panowania nad własnymi emocjami.

 

Depresja – na co zwrócić uwagę i jak postępować?

O depresji mówi się coraz częściej jako o chorobie cywilizacyjnej i jest ona również ogromnym zagrożeniem, a także jedną z najczęstszych przyczyn prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży. Może na nią zachorować każdy. Zajęcia mają przybliżyć kadrze pedagogicznej wiedzę na temat jej przebiegu, rozpoznawania oznak depresji, a także nauczyć ich odpowiedniego reagowania we właściwym czasie – zarówno w przypadku uczniów, jak i siebie samego. Warsztat obali również kilka potocznych mitów na temat tej choroby.

 

Efektywna komunikacja z uczniem, rodzicem i innymi pracownikami

Warsztat pokazuje co pomaga, a co przeszkadza w rozmowie, a także wskazuje na najczęstsze błędy komunikacyjne i wyjaśnia mechanizmy powstawania wielu konfliktów, które bardzo często mają swój początek w błędnej komunikacji czy też w niezrozumieniu intencji drugiej strony – w kontekście relacji między nauczycielem a uczniami, rodzicami oraz pracownikami szkoły.

 

Konflikty w rzeczywistości szkolnej – jak rozwiązywać?

W każdej szkole dochodzi do konfliktów i nieporozumień – zarówno między uczniami, jak i między pracownikami czy też nauczycielami i rodzicami. Czasami zaangażowane jest w nie nawet kilka stron. Z tego powodu bardzo istotne jest wyposażenie kadry pedagogicznej w wiedzę i metody efektywnego rozwiązywania ich.

 

Wypalenie zawodowe nauczycieli – jak zadbać o siebie?

Osoby pracujące w bezpośrednim kontakcie z drugim człowiekiem są w sposób szczególny narażone na wypalenie zawodowe. Celem warsztatu jest zwiększenie wiedzy uczestników na temat tego zjawiska oraz wskazanie im metod i technik zapobiegania wypaleniu zawodowemu.

 

Cyberprzemoc – identyfikacja i przeciwdziałanie

Cyberprzemoc jest rodzajem przemocy stosowanej przy wykorzystaniu Internetu oraz środków komunikacji elektronicznej, jak np. telefony. To zachowania mające na celu skrzywdzenie danej osoby bądź grupy poprzez m.in. rejestrowanie i publikowanie filmów lub zdjęć drugiej osoby bez jej zgody, rozsyłanie fałszywych informacji, nękanie, ośmieszanie lub poniżanie, stosowanie mowy nienawiści, publikowanie obraźliwych komentarzy lub podszywanie się pod kogoś w sieci. Zwykło się uważać, że cyberprzemocy w głównej mierze doświadczają młodzież i dzieci, jednak coraz częściej ofiarami tego rodzaju przemocy są również osoby dorosłe.

 

Agresja w szkole

Agresja jest celowym działaniem, podejmowanym z intencją wyrządzenia komuś krzywdy. Istnieje wiele form agresji i nie zawsze polega ona na użyciu siły fizycznej. Może zostać skierowana na różne osoby (łącznie z samym sobą) lub rzeczy. Zwykle stoją za agresją takie przykre emocje, jak złość, frustracja czy lęk. Warsztat wyjaśnia uczestnikom podłoże reakcji agresywnych oraz uczy nauczycieli jak zapobiegać i jak reagować na agresję.

 

Jak motywować ucznia?

Odpowiednia motywacja jest motorem napędowym naszych działań i ma istotny związek z komunikacją. W trakcie warsztatu nauczyciele zdobędą wiedzę na temat efektywnych sposobów zwiększania motywacji wewnętrznej uczniów do pracy oraz odpowiedniego stosowania motywacji zewnętrznej – w tym kar i nagród.

 

Nowe uzależnienia behawioralne – FOMO, fonoholizm i siecioholizm

Zapoznanie z zagrożeniami związanymi z rozwojem nowych uzależnień behawioralnych związanych z nadmiernym lub niewłaściwym korzystaniem z komputera lub telefonu. Sposoby postępowania z uczniem zagrożonym uzależnieniem behawioralnym oraz jego rodzicami.

 

Zachowania suicydalne oraz samouszkodzenia wśród uczniów

Zachowania suicydalne oraz samouszkodzenia wśród uczniów są poważnym problemem. Celem warsztatu jest odpowiedź na pytania: Co robić, żeby im zapobiegać? Na jakie sygnały ostrzegawcze zwrócić uwagę? Jak przeprowadzić rozmowę z uczniem, który ma myśli samobójcze lub dokonuje samouszkodzeń?