Profilaktyczny Program interwencji środowiskowej dla mieszkańców województwa lubelskiego

Dane mówiące o stanie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży dostarczają wielu niepokojących informacji. W dwóch ostatnich latach obserwujemy znaczne pogorszenie się kondycji psychicznej uczniów. Znaczące zmiany należy łączyć z okresem pandemii i zdalnym nauczaniem. Do twardych wskaźników mówiących o pogorszeniu się zdrowia psychicznego młodych osób należą próby samobójcze i hospitalizacje dzieci i młodzieży. Według danych Komendy Głównej Policji w roku 2017 było 730 prób samobójczych i 116 zamachów na życie w środowisku dzieci i młodzieży. Z kolei, w 2022 roku prób samobójczych było już 1715 (bez danych z listopada i grudnia). Wzrost prób samobójczych jest niemal dwukrotny. Wzrosły też zamachy na własne życie. Dane z NFZ pokazują, że w roku 2020 z pomocy psychiatrycznej korzystało 52737 młodych ludzi do lat 13 i 53183 młodzieży powyżej 13 roku życia. Natomiast, w porównywalnym okresie roku 2022, z tych samych świadczeń skorzystało odpowiednio 103578 i 127118 młodych ludzi. Wzrost jest dwukrotny, a warto pamiętać, że to nie wszystkie przypadki, tylko z placówek publicznych.

Mając na uwadze powyższe doniesienia Akademia WSEI przeprowadziła pogłębioną diagnozę sytuacji dzieci i młodzieży w województwie lubelskim. Zebrany materiał potwierdził duże nasilenie problemów młodych ludzi w naszym województwie, co odzwierciedla również wyniki ogólnopolskie. Szczególnie niepokojący jest podniesiony nastrój depresyjny i znacząca liczba uczniów doświadczających kryzysu psychicznego. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom opracowano też, wspólnie z Wojewódzką Komendą Policji, środowiskowego programu profilaktycznego. Głównym jego celem jest zbudowanie lokalnej koalicji i aktywizacja środowiska lokalnego do działań wspierających dzieci i młodzież w szkole i jej otoczeniu.

Program ma charakter modułowy. Każda ze szkół objęta programem po wykorzystaniu swojej diagnozy szkolnej podejmie decyzję, które moduły wykorzysta do działań wychowawczych i profilaktycznych. Scenariusze działań i treści do poszczególnych modułów zostały przygotowane przez specjalistów z Lubelskiej Akademii WSEI i Wojewódzkiej Komendy Policji.

Więcej szczegółowych informacji oraz założeń Profilaktycznego Programu interwencji środowiskowej dla mieszkańców województwa lubelskiego.